1. Algemeen
  De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Mooi By Kim en een cliënt waarop Mooi By Kim deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Inspanningen en schoonheidssalon
  2.1 De medewerkers van Mooi By Kim zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2.2 De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnenzijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerkers worden verteld.
  2.3 De medewerkers van Mooi By Kim zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de medewerkers en stagiaires is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  2.4 De medewerkers van Mooi By Kim zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.
 3. Afspraken
  3.1 De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Mooi By Kim melden.
  3.2 Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Mooi By Kim het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen.
  3.3 Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mogen de medewerkers de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt doorberekenen.
  3.4 Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mogen de medewerkers de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt doorberekenen.
  3.5 Mooi By Kim moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
  3.6 Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met artikel 3.5 te houden indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 4. Persoonsgegevens en privacy
  4.1 De cliënt voorziet de medewerkers vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerkers aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
  4.2 De medewerkers nemen de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerken deze op een klantenkaart die dan weer wordt verwerkt in een klantenbestand.
  4.3 Mooi By Kim behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  4.4 Mooi By Kim zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.
 5. Betaling
  5.1 Mooi By Kim vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
  5.2 De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
  5.3 Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
  5.4 De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.
  5.5 Voorzover door Mooi By Kim facturen worden gestuurd dienen deze binnen 14 dagen te worden betaald.
  5.6 Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten.
  5.7 Cadeaubonnen zijn een jaar geldig na datum afgifte onder voorbehoud van prijswijzigingen van een behandeling.
 6. Aansprakelijkheid
  6.1 Mooi By Kim is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat de medewerkers van Mooi By Kim zijn uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
  6.2 Mooi By Kim is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
 7. Klachten
  7.1 Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden bij de eigenaar van Mooi By Kim.
  7.2 Mooi By Kim moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
  7.3 Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Mooi By Kim de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
  7.4 Indien een klacht over de producten gegrond is zal Mooi By Kim het aankoopbedrag van de producten geheel of gedeeltelijk vergoeden.
  7.5 Indien Mooi By Kim en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de rechter en/of een mediator.
 8. Garantie
  8.1 Mooi By Kim geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten.
  8.1 Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
  8.2 Indien een product ongeopend is mag deze binnen 30 dagen na aanschaf kosteloos worden omgeruild of worden ingeruild voor een waardecheque.
  8.2 Deze garantie vervalt indien:
 • De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerkers over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of de producten;
 • De cliënt andere producten dan door de medewerkers geadviseerde producten heeft gebruikt;\
 • De cliënt de adviezen over thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
 • De cliënt de producten niet volgens advies van de medewerkers heeft gebruikt;
 • De cliënt de producten niet volgends de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 1. Geheimhouding
  9.1 De medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
  9.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  9.3 De geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak de medewerkers verplicht zijn de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 2. Beschadiging en/of diefstal
  10.1 Mooi By Kim heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
  10.2 Mooi By Kim meldt diefstal altijd bij de politie.
 3. Behoorlijk gedrag
  11.1 De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen en waarden.
  11.2 Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, hebben medewerkers van Mooi By Kim het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen,
  11.3 Bij Mooi By Kim wordt gewerkt volgens de hygiëneregels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
  11.4 Er wordt van de cliënt verwacht dat deze zicht houdt aan de persoonlijke hygiëneregels van de HAM code van
  schoonheidsspecialisten.
 4. Recht
  13.1 Op elke overeenkomst tussen Mooi By Kim en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
  13.2 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Mooi By Kim en zijn ook in de salon beschikbaar en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
  13.3 Ingeval van uitleg van de inhoud en de strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  13.4 Van toepassing is steeds de laatste gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand
  komen van de overeenkomst.